Rheilffordd Ysgafn Ardal y Dociau

Mae KeolisAmey wedi bod yn rheoli Rheilffordd Ysgafn Ardal y Dociau, y rheilffordd ysgafn brysuraf yn y Deyrnas Unedig, er 2014. Mae’r rhwydwaith yn cludo 120 miliwn o deithwyr y flwyddyn, gyda 45 o orsafoedd a 149 o gerbydau.

Profiad Cwsmeriaid

Mae sgoriau boddhad cwsmeriaid wedi codi i 89%*, eu lefelau uchaf erioed yn hanes y rhwydwaith.  Mae’r bartneriaeth yn parhau i ddatblygu a gweithredu gwelliannau i’r gwasanaeth i wneud teithiau’n well i deithwyr, yn cynnwys trenau a gorsafoedd glanach, lifftiau a grisiau symudol mwy dibynadwy, gwaith cynnal a chadw gorsafoedd mwy effeithlon a dibynadwy, a theithiau cyflymach.

Mae gwelliannau eraill yn cynnwys:

  • Dyblu’r gwasanaethau rhwng Stratford a Canary Wharf yn ystod oriau brig y bore
  • Dyblu’r gwasanaethau rhwng Bank a Lewisham ar nos Sadyrnau
  • Dyblu’r gwasanaethau rhwng Stratford a Canary Wharf drwy gydol y dydd ar ddydd Sadyrnau a dydd Suliau
  • Tyfodd niferoedd teithwyr i 116.9 miliwn yn 2015-16; 6.1% o dwf blynyddol, sy’n rhan o 2% o gynnydd mewn teithwyr ers dechrau’n masnachfraint
  • Sgôr boddhad cwsmeriaid o 89%*, sy’n uwch nag ymrwymiad ein masnachfraint o 86%

(*Arolwg Transport for London 2016)

Y Tu Ôl i’r Llenni

Mae KeolisAmey hefyd wedi gweithredu nifer o newidiadau diwylliannol, yn cynnwys hyfforddiant ‘Meddwl Fel Cwsmer’, ar gyfer yr holl staff.

Yn 2016, fe enillodd tîm Llysgenhadon Cymunedol KAD wobr Ymyrraeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol y Flwyddyn yng ngwobrau adrannol Heddlu Trafnidiaeth Prydain am eu rhaglen Ymyrraeth Ieuenctid, sy’n eu gweld yn gweithio ag ysgolion a phobl ifanc ledled rhwydwaith Rheilffordd Ysgafn Ardal y Dociau.

Datblygwyd y rhaglen i ddiwallu anghenion cynyddol ymestynnol y gymuned ac i ddylanwadu ar ymddygiad da a diogel gydag ysgolion a grwpiau lleol o amgylch y rheilffordd.  Mae’r tîm yn ymgysylltu â phobl ifanc anodd eu cyrraedd, sy’n risg iddynt eu hunain neu i eraill, menter a ddarperir drwy gyfres o weithdai rhyngweithiol a mentora.  Mae hyn yn darparu cyfle gwirioneddol i ennill sgiliau cymdeithasol i addasu ymddygiadau, a’r opsiwn i newid eu llwybrau mewn bywyd.