Chymru a'r Gororau

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais i gymryd yr awenau i weithredu Cymru a’r Gororau oddi wrth Trenau Arriva Cymru. Ac yntau wedi’i frandio fel ‘Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru’, fe gaiff y contract 15 mlynedd ei ddarparu gan KeolisAmey.

Y weledigaeth ar gyfer Cymru a'r Gororau

Beth mae hyn yn ei olygu i chi

 • Byddwn yn buddsoddi £738m i drawsnewid rheilffyrdd y cymoedd i Dreherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful, Rhymni a Coryton, yn trydaneiddio 172 km o’r trac ac yn gwella isadeiledd i alluogi amser siwrne llai a mwy o drenau yr awr. 
 • O 2023, bydd buddsoddiad o £800m yn sicrhau fod 95% o’r teithiau ar drenau newydd. Fe adeiladir mwy na hanner y trenau yng Nghymru.
 • Erbyn Rhagfyr 2023, byddwn yn rhedeg 285 (29%) o wasnaethau ychwanegol bob dydd, yn cynnwys gwelliannau ar linellau Glyn Ebwy, Cambrian a Rheilfordd Calon Cymru a Metro Gogledd Cymru (Wrecsam-Bidston). Bydd gwasanaeth newydd yn cysylltu Caerdydd a Lerpwl drwy Wrecsam.
 • Ar y Sul, 294 (61%) o wasanaethau ychwanegol i redeg ar draws Cymru erbyn Rhagfyr 2019.
 • Byddwn yn creu mwy na 600 o swyddi newydd, yn cynnwys 200 o staff gwasanaeth cwsmer newydd ar y trenau, ac yn ychwanegu 30 prentisiaeth bob blwyddyn.
 • Byddwn yn buddsoddi £194m i wella’r gorsafoedd, ac yn adeiladu o leiaf bump o orsafoedd newydd. Bydd cronfa £15m ar gyfer hwyluso mynediad i orsafoedd a byddwn yn lansio app newydd i gwsmeriaid sydd angen cymorth i ‘droi lan a mynd’ o Ebrill 2020.
 • Creir o leiaf 1,500 o lefydd parcio car newydd. 
 • Byddwn yn trawsnewid argaeledd a safon y cyfleusterau prynu tocyn erbyn 2023, ac yn cyflwyno  Oedi Ad-dalu ar gyfer oedi dros 15 munud o fis Ionawr 2019.
 • 100% egni cynaliadwy i orsafoedd a gwifrau gydag o leiaf 50% yn dod o Gymru.
 •  Mynediad rhad ac am ddim i’r rhyngrwyd bob cam ar gael ar 85% o deithiau erbyn 2024.
 • Cyflwynwn saith Partneriaeth Rheilffordd Cymunedol newydd, yn cyflogi 30 llysgennad Cymuned a Chwsmer ac yn buddsoddi mwy na £1.25m bob blwyddyn mewn gweithgaredd cymunedol.  Trawsnewidir lleoedd nas defnyddir mewn gorsafoedd i ateb anghenion y gymuned.
 • Byddwn yn cyflwyno tocynnau Smart ar draws Cymru a’r gororau. Bydd dilysyddion ar Metro De Cymru yn galluogi tocynnau hyblyg talu-wrth-fynd. Mewn mannau eraill bydd cwsmeriaid yn gallu defnyddio tocynnau symudol i sicrhau eu bod wastad yn talu’r pris isaf.
 • Teithio am ddim i dan 5 yn ymestyn i dan 11. Ymestyn teithiau hanner pris oedran 16-18. Dan 16 am ddim oriau trai.
 • Byddwn yn gosod dros 700 o sgriniau cwsmer newydd ar draws y rhwydwaith ac mewn lleoliadau eraill yn cynnwys colegau, ysbytai a gweithleoedd.
 • Byddwn yn buddsoddi mewn mwy na 200 o beiriannau tocyn newydd, ac yn gwerthu tocynnau mewn siopau cyfleus lleol i wella mynediad..
 • I gynnal rhwydwaith integreiddiedig, byddwn yn sicrhau arwyddion addas y mhob gorsaf i hyrwyddo teithio ymlaen ar drafnidiaeth gyhoeddus.
 • Byddwn yn ariannu a chefnogi staff sydd am ddysgu Cymraeg.

In your area

Cliciwch ar y dolenni isod i ymweld â safle Cludiant i Gymru a darllewch am y cynlluniau ar gyfer eich rhanbarth:

Beth sy'n digwydd yn Ne Ddwyrain Cymry

Beth sy'n digwydd yn De Orllewin a Chanolbarth Cymru

Beth sy'n digwydd yng Ngogledd Cymru

Beth sy'n digwydd yng Ngororau Cymru