MAE KEOLISAMEY YN DADLENNU CYNLLUNIAU UCHELGEISIOL AR GYFER RHWYDWAITH CYMRU A’R GORORAU A METRO DE CYMRU

4 June 2018

Dadlennodd KEOLISAMEY heddiw (y 4ydd o Fehefin) gynlluniau beiddgar ar gyfer Rhwydwaith Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau ac ar gyfer datblygu Metro De Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â Thrafnidiaeth Cymru (TfW). Bydd £ 1.9 biliwn, o ystod o ffynonellau, gan gynnwys Llywodraeth Cymru yn cael ei fuddsoddi i gyflawni'r cynlluniau hyn.

Daeth y cyhoeddiad wrth i Lywodraeth Cymru gadarnhau mai KeolisAmey fyddai’r gweithredwr a’r partner datblygu nesaf ar gyfer y rhwydwaith, ar ôl diwedd cyfnod segur o 10 niwrnod yn y broses gaffael.

Croesawyd dyfarnu’r contract clodfawr hwn i KeolisAmey gan y busnes. Mae’n cydnabod yr hyder a’r ymddiriedaeth a roddir yn y cwmni i gynorthwyo â’r gwaith o gyflawni newid sylweddol i drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru dros y blynyddoedd i ddod.

O’r 14eg o Hydref, 2018, fe fydd KeolisAmey yn dechrau ar gyfres o welliannau ar gyfer yr hyn sy’n gyfnod newydd i deithwyr ac i Gymru, gyda mwy o wasanaethau, trenau mwy newydd, gwell gorsafoedd a rhwydweithio mwy dibynadwy, yn cynnwys:

  • caiff £194 miliwn ei wario ar welliannau i orsafoedd, yn cynnwys adeiladu pum gorsaf newydd a moderneiddio pob un o’r 247 gorsafoedd sydd eisoes yn bodoli ar y rhwydwaith;
  • caiff £800 miliwn ei wario i newid trenau yng Nghymru. O 2023, fe wneir 95% o deithiau ar drenau newydd, ac fe gaiff eu hanner nhw (50%) eu cydosod yng Nghymru;
  • erbyn mis Rhagfyr 2023, fe fydd KeolisAmey yn cynnal 285 o wasanaethau ychwanegol bob diwrnod o’r wythnos waith ledled Cymru, gyda gwelliannau ar lein reilffordd Glyn Ebwy, Metro Gogledd Cymru (Wrecsam-Bidston), lein y Cambrian a rheilffordd Calon Cymru;
  • bydd yna 294 o wasanaethau ychwanegol ledled Cymru ar ddydd Suliau, sef 61% o gynnydd, gan greu gwasanaeth 7 niwrnod yr wythnos go iawn am y tro cyntaf;
  • bydd yna fuddsoddiad mewn technoleg newydd i leihau tarfu ac i wella perfformiad;
  • caiff gwefan ac ap newydd eu creu yn y flwyddyn gyntaf;
  • gwneir buddsoddiad i wella cysylltedd ffonau symudol ar fwrdd trenau;
  • caiff chwe chant o swyddi newydd eu creu i gyflawni’r contract, ac fe gaiff 30 o brentisiaethau newydd eu creu bob blwyddyn. 

Mae’r gwelliannau hyn yn rhan o gyfres o fuddsoddiadau sy’n gwneud cyfanswm o £1.9 biliwn o ystod o ffynonellau, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, a wneir dros gyfnod 15 mlynedd y contract i greu trawsnewidiad mewn teithio ar reilffyrdd i bobl a chymunedau ar hyd a lled Cymru a’i gororau.

Bydd y contract yn weithredol o’r 4ydd o Fehefin, 2018 tan y 14eg o Hydref, 2033, gyda gwasanaethau rheilffyrdd yn trosglwyddo ar y 14eg o Hydref, 2018.  Mae hefyd yn cynnwys cyflawni camau nesaf prosiect Metro De Cymru.

Fel rhan o ddatblygiad Metro De Cymru, fe fydd amseroedd teithio’n gostwng ac fe fydd amledd trenau’n cynyddu, tra bydd cerbydau Metro newydd yn dod â rhedeg ar strydoedd yn ôl i Gaerdydd.

Ac fe fydd y cysylltiad o Benarth, Y Bari a Phen-y-bont ar Ogwr i gyrchfannau i’r gogledd o Gaerdydd Canolog yn cael ei gynnal, drwy ddefnyddio trenau ‘tri dull’ newydd a all redeg ar bŵer ceblau trydan uwchben, batris a pheiriannau diesel.

Rhoddir tocynnu deallus ar waith fesul cam ledled Cymru gan wneud teithio yn haws a thocynnau teithio yn fwy hyblyg. 

Ac fe gaiff tocynnau teithio adegau tawel newydd a rhatach eu cyflwyno, yn cynnwys gostyngiadau i docynnau teithio yng Ngogledd Cymru ac ym Mlaenau’r Cymoedd. 

Mae KeolisAmey yn bartneriaeth menter ar y cyd rhwng y gweithredwr trafnidiaeth rhyngwladol, Keolis, a’r arbenigwyr ar reoli asedau seilwaith, Amey.

Daw’r cyhoeddiad ar ddiwedd proses gaffael faith a thrylwyr, dan arweiniad Trafnidiaeth Cymru, lle roedd KeolisAmey yn cystadlu yn gychwynnol â thri chynigydd arall.

Dywedodd Alistair Gordon, Prif Weithredwr Keolis UK: “Rydym yn llawn cyffro ynglŷn â’r trawsnewidiad rydym am ei gyflawni yma yng Nghymru, gan weithio ochr yn ochr ag Amey unwaith eto ac mewn partneriaeth â Thrafnidiaeth Cymru.

“Ers gormod o amser, mae’r rheilffyrdd yng Nghymru wedi dioddef oddi wrth ddim digon o fuddsoddi, ac er y bydd y newidiadau y mae arnom angen eu gwneud yn cymryd amser, rydym yn creu llwyfan ar gyfer twf a llewyrch economaidd yn y dyfodol fydd o fudd i Gymru gyfan yn awr ac am genedlaethau i ddod.

“Ymhen pum mlynedd, ni fydd modd adnabod y rheilffyrdd o’r hyn rydynt heddiw, diolch i weledigaeth Llywodraeth Cymru. Ni allwn aros cyn dechrau.”

Dywedodd Andy Milner, Prif Weithredwr Amey: “Gan adeiladu ar ein partneriaeth lwyddiannus â Keolis, sydd eisoes yn ein gweld yn darparu dau wasanaeth â pherfformiad uchel – sef Metrolink Manceinion Fwyaf a Rheilffordd Ysgafn Ardal y Dociau yn Llundain – rydym yn llawn cyffro o fod yn derbyn contract Cymru a’r Gororau.

“Mae hwn yn gyfle gwych inni ddefnyddio’n galluoedd ar y cyd i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i Gymru a’i chymunedau. Yn ogystal â chreu swyddi newydd a chyfleoedd am brentisiaethau, fe fyddwn yn canolbwyntio ar uwchraddio’r seilwaith presennol ac yn cyflwyno trenau newydd i wella profiad teithwyr yn sylweddol.

“Edrychwn ymlaen at weithio â Thrafnidiaeth Cymru mewn partneriaeth fydd yn gweld yr holl drenau’n cael eu newid, a gwaith uwchraddio mawr.

“Edrychwn ymlaen hefyd at weithio â’r dynion a’r merched balch ac ymroddedig iawn sy’n gweithredu’r rheilffyrdd yng Nghymru heddiw, fydd yn ymuno â ni ar y daith gyffrous hon.”

 

GORFFEN

 

  

Nodiadau i Olygyddion

I gael mwy o wybodaeth, ewch i http://www.keolisamey.cymru/en

Ynglŷn â Keolis

Mae Keolis wedi bod yn y Deyrnas Unedig er 1996, a heddiw maent yn cyflogi 13,300 o bobl. Yn ystod y cyfnod hwn, maent wedi cyflwyno mwy o drenau newydd i’w masnachfreintiau nag unrhyw weithredwr arall.  Yn fyd-eang, mae Keolis yn gweithredu mewn 16 o wahanol wledydd.  SNCF – gweithredwr rheilffyrdd yn Ffrainc sy’n eiddo i’r wladwriaeth – sy’n berchen ar 70% ohono, a Caisse de depot et de placement du Québec, cronfa bensiwn o Ganada, sy’n berchen ar 30%.

Drwy’u mentrau ar y cyd, mae Keolis ar hyn o bryd yn delio â 680 miliwn o deithiau i deithwyr rheilffyrdd yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn – sy’n gyfwerth â 30% o deithiau trenau a wneir ym Mhrydain Fawr. Mae’u masnachfreintiau yn cynnwys Metrolink Manceinion Fwyaf, Rheilffordd Ysgafn Ardal y Dociau, rhwydwaith tramiau Nottingham sydd wedi ennill gwobr, NET, Southeastern, unig rwydwaith rheilffyrdd tra chyflym y genedl, HS1, yng Nghaint, a GTR.

Gan arwain y maes mewn trafnidiaeth gyhoeddus, mae Keolis yn partneru â llunwyr penderfyniadau cyhoeddus i wneud rhannu symudedd yn ased i ddinasoedd a’u cymunedau. A hwythau’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol fel prif weithredwr tramiau a metros wedi’u hawtomeiddio, mae Keolis yn cymryd ymagwedd arloesol gyda’u holl bartneriaid a’u his-gwmnïau (Kisio, LeCab, EFFIA, Keolis Santé a Cykleo) i ddatblygu mathau newydd o rannu symudedd a symudedd wedi’i addasu, ac maent yn atgyfnerthu’u busnes craidd ledled ystod o ddulliau trafnidiaeth, yn cynnwys trenau, bysiau, coetsis, bysiau troli, cerbydau llogi preifat a rannir, gwennoliaid afonydd, fferïau, beiciau, gwasanaethau rhannu ceir, cerbydau awtonomaidd trydan a cheir cebl trefol. 

Yn Ffrainc, Keolis yn awr yw’r arweinydd mewn gwasanaethau cludiant meddygol drwy fod wedi creu Keolis Santé ym mis Gorffennaf 2017, ac mae yn yr ail safle fel gweithredwr meysydd parcio, drwy’i is-gwmni, EFFIA.

Mae Keolis yn cyflogi 63,000 o bobl mewn 16 o wledydd ac fe wnaethant gofnodi refeniw o 5.4 biliwn ewro yn 2017. Bob blwyddyn, mae yna dros 3 biliwn o deithwyr yn fyd-eang yn defnyddio un o’r gwasanaethau rhannu symudedd a gynigir gan Keolis.

A hwythau wedi’u lleoli’n hanesyddol yn Ffrainc, mae Keolis wedi ehangu’u gweithrediadau yn yr Almaen, Awstralia, Gwlad Belg, Canada, Tsieina, Denmarc, yr India, Lwcsembwrg, Norwy, yr Iseldiroedd, Portiwgal, Qatar, Sweden, y Deyrnas Unedig a’r UDA.

Ynglŷn ag Amey

Mae Amey, gyda throsiant o £2.2 biliwn, yn cyflogi 19,000 o bobl yn rhyngwladol gan ganolbwyntio ar y Deyrnas Unedig, ond gyda busnesau yn Awstralia ac America.

Ein nod yw gwneud y byd yn well lle i fyw, i weithio ac i deithio ynddo. Cynllunio, adeiladu, cynnal a buddsoddi yng ngwasanaethau a seilwaith y Deyrnas Unedig mewn partneriaeth â’n cleientiaid.  Golyga hyn gynnal gwasanaethau craidd i redeg yn llyfn ledled y wlad: cyfleustodau, trafnidiaeth, peirianneg, cyfiawnder, amddiffyn, gwasanaethau amgylcheddol a gwastraff, a rheoli cyfleusterau.

Rydym yn gweithio â darparwyr rheiliau a chwmnïau gweithredu trenau i gynnal eu hasedau presennol i weithio mor llyfn â phosibl, gan weithredu a chynnal traciau, gwifrau uwchben, systemau signalu, cyflenwadau pŵer a systemau diogelwch. Rydym hefyd yn gweithio ar rai o brosiectau rheilffyrdd mwyaf y Deyrnas Unedig, fel Crossrail a Rhaglen Drydaneiddio’r Gogledd Orllewin.  Caiff y rhain eu tanategu gan ein galluoedd ymgynghori a rheoli asedau blaenllaw, sy’n caniatáu inni gynnig datrysiadau gwasanaethau annibynnol neu integredig i ystod o gleientiaid.

Ferrovial yw perchennog Amey. Y nhw yw un o brif gwmnïau buddsoddi a rheoli seilwaith y byd.  Mae gan Ferrovial fwy na 96,000 o weithwyr, a phresenoldeb mewn dros 15 o wledydd.  Mae’n aelod o fynegai IBEX 35 o brif gwmnïau Sbaen ac fe gaiff hefyd ei gynnwys mewn indecsau cynaliadwyedd clodwiw, fel Mynegai Cynaliadwyedd Dow Jones a FTSE4Good.  Mae gweithgareddau Ferrovial yn canolbwyntio ar bedwar sector busnes: adeiladu, meysydd awyr, tollffyrdd a gwasanaethau.  Mae Amey yn rhan o’r is-adran Gwasanaethau.