Cyfnod Newydd i Gymru a’r Gororau

16 October 2018

Mae cyfnod newydd i’r rheilffyrdd wedi dechrau i bobl Cymru a’r Gororau.

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais i gymryd yr awenau i weithredu Cymru a’r Gororau oddi wrth Trenau Arriva Cymru. Ac yntau wedi’i frandio fel ‘Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru’, fe gaiff y contract 15 mlynedd ei ddarparu gan KeolisAmey. 

Daw’r datrysiadau arloesol a chyffrous a gyflawnir yn ystod y contract trawsnewidiol hwn â buddion sylweddol i gymunedau a phobl drwy Gymru benbaladr.

Bydd hefyd yn creu safon newydd ar gyfer y diwydiant wrth i wasanaethau rheilffyrdd gael eu hintegreiddio â seilwaith am y tro cyntaf.

Gan siarad mewn digwyddiad lansio swyddogol a gynhaliwyd yng Ngorsaf Pontypridd, fe ddywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: “Mae hon yn foment bwysig i reilffyrdd yng Nghymru – yn wir, i ddatganoli ei hun.

“Ac yntau’n cael ei arwain gan Trafnidiaeth Cymru, gyda’n partneriaid KeolisAmey, dyma fydd y gwasanaeth rheilffyrdd cyntaf un ‘a wnaed yng Nghymru’, fydd wedi’i gynllunio a’i gyflawni gan Lywodraeth Cymru.

“Mae’r cyfle i ailgynllunio ac i ail-bwrpasu’n rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth, ac rwyf yn hyderus y gall fod erbyn 2033 y gwasanaeth rheilffyrdd gorau i deithwyr yn y Deyrnas Unedig.

“Caiff y cyfle i ddatblygu system drafnidiaeth integredig sy’n annog twf economaidd ac sy’n cynorthwyo’n gwasanaethau cyhoeddus yn well ei gefnogi gan yr holl bleidiau gwleidyddol, ac mae’r cyfleoedd i ddatblygu systemau Metro yma yn Ne-ddwyrain Cymru, yn y Gogledd-ddwyrain ac o amgylch Bae Abertawe yn denu sylw o bob cwr o’r byd.”

Gan siarad mewn digwyddiad cynharach yng Ngogledd Cymru, fe amlinellodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth, Ken Skates, rai o’r gwelliannau niferus y gall teithwyr ddisgwyl eu gweld yn yr ychydig wythnosau, fisoedd a blynyddoedd nesaf:

“Gyda chyfanswm o bron i £5 biliwn o fuddsoddiad dros y ddegawd a hanner nesaf, fe gaiff ein rhwydwaith ei drawsnewid. Rydym wedi ymrwymo £800 miliwn i ddarparu trenau newydd ledled y rhwydwaith, fydd erbyn 2023 yn dyst i 95% o deithiau rheilffyrdd yn cael eu gwneud ar drenau newydd. Bydd yna £194 miliwn yn rhagor yn cael ei wario i wella profiadau teithwyr yn ein gorsafoedd ledled rhwydwaith Cymru a’r Gororau.

“Mae yna £738 miliwn wedi’i glustnodi i foderneiddio leiniau’r Metro Canolog, i gynorthwyo cyfnod nesaf y Metro ac i redeg mwy o drenau bob awr. Bydd Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn cynnig 600 o swyddi newydd a 450 o brentisiaethau dros hyd oes 15 mlynedd y contract.

“Bydd teithwyr yn mwynhau’r buddion a ddaw o gyflwyno tocynnu clyfar ledled y rhwydwaith, a thrwy ymestyn teithio am ddim i blant iau nag 11 oed a phrisiau teithio hanner pris i bobl ifanc 16 i 18 mlwydd oed, fe fyddant yn gweld gwelliannau economaidd, hefyd.

“Dyma amser cyffrous i Gymru, ac fe ddymunwn bob llwyddiant i Trafnidiaeth Cymru wrth iddynt greu’r newidiadau trawsnewidiol hyn ar ein rhan.”

Ychwanegodd James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru: “Mae gan Trafnidiaeth Cymru gynlluniau arloesol i chwyldroi trafnidiaeth ledled Cymru, ac mae gennym yr uchelgais o greu gwasanaeth rheilffyrdd sy’n rhoi cwsmeriaid yn gyntaf. Mae cymryd yr awenau yn Gwasanaethau Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau yn gam cyntaf pwysig ar daith gyffrous o drawsnewid fydd hefyd yn dyst i greu Metro De Cymru.”

Dyma oedd sylw Kevin Thomas, Prif Weithredwr, Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru: “Mae ein cwsmeriaid, pobl Cymru a’r ardaloedd y gororau, yn haeddu gwasanaeth rheilffyrdd sy’n cydweddu â gweledigaeth Llywodraeth Cymru. Gwyddom fod gan bobl ddisgwyliadau uchel o’r trawsnewidiad fydd yn digwydd yn y blynyddoedd a ddaw. Rydym yn benderfynol o ennill eu hymddiriedaeth ac o ddatblygu gwasanaeth rheilffyrdd sy’n rhagori ar eu disgwyliadau.”

Mae gan Amey a Keolis hanes profadwy o gydweithio, gan weithredu Metrolink Manceinion Fwyaf a Rheilffordd Ysgafn Ardal y Dociau, sydd wedi ennill gwobrau.